Xem Thần Vận. Bài 8: Câu hỏi cuộc đời
Xem Thần Vận. Bài 7: Tân Thiên
Xem Thần Vận. Bài 6: Đóa hoa Ưu Đàm
Thơ: ĐƯỜNG VỀ 
Xem Thần Vận. Bài 5: Nhắc bạn
Xem Thần Vận. Bài 4: Trăng đón bạn
Vầng trăng của người xưa có gì khác biệt?