Phúc khí lớn nhất của một gia đình là gì?
Viết về Ngài